Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Tato webová stránka shromažďuje některé osobní údaje od svých uživatelů.

Vlastník a správce dat

Stronga Ltd. 
Ashendene Farm, White Stubbs Lane, Bayford, Hertford, Hertfordshire, SG13 8PZ, United Kingdom
Kontaktní e-mail vlastníka: marketing@stronga.co.uk

Typy shromažďovaných údajů

Mezi typy osobních údajů, které tato webová stránka shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: jméno, příjmení, země, e-mailová adresa, web, údaje o používání, soubory cookie, různé typy dat a telefonní číslo.

Kompletní detaily o každém typu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny v příslušných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v konkrétních textech, které se vždy před sběrem daných údajů zobrazí.


Osobní údaje může volně poskytnout uživatel, nebo se v případě dat o využití automaticky shromažďují při používání této webové stránky.


Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje požadované na této webové stránce povinné a jejich neposkytnutí může znemožnit poskytování služeb tímto webem. V případech, kdy tento web výslovně uvádí, že některá data nejsou povinná, nemusí uživatelé tyto údaje sdělovat, aniž by to mělo důsledky pro dostupnost nebo fungování služby.


Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka.


Jakékoli použití souborů cookie nebo jiných sledovacích nástrojů touto webovou stránkou nebo vlastníky služeb třetích stran využívaných touto webovou stránkou slouží kromě dalších účelů popsaných v tomto dokumentu a v zásadách používání souborů cookie, jsou-li tyto k dispozici, k účelu poskytování služby požadované uživatelem.

Uživatelé jsou odpovědní za veškeré osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím tohoto webu a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím údajů vlastníkovi.

Režim a místo zpracování údajů

Metody zpracování
Vlastník přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, vyzrazení, úpravám nebo neoprávněné likvidaci údajů.


Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů nebo IT nástrojů podle organizačních postupů a režimů přísně souvisejících s uvedenými účely. Kromě vlastníka mohou být v některých případech údaje přístupné i určitým typům odpovědných osob, které se podílejí na provozu této webové stránky (administrativa, prodej, marketing, právní záležitosti, správa systému) nebo externím stranám (například poskytovatelé technických služeb třetích osob, poštovní doručovatelé, správci informačních systémů, IT společnosti, komunikační agentury), které jsou v případě potřeby jmenovány vlastníkem jako zpracovatelé dat. Aktualizovaný seznam těchto stran si může vlastník kdykoli vyžádat.

Právní podklady zpracování
Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud platí některý z následujících případů:

 • uživatelé dali souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům. Pozn.: Podle některých právních předpisů může být vlastníkovi povoleno zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel proti takovému zpracování nevznese námitku („opt-out“), aniž by se musel opírat o souhlas nebo některý z následujících právních podkladů. Toto však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropským zákonům o ochraně údajů;
 • poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo pro některé předsmluvní závazky z ní vyplývající;
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které vlastník podléhá;
 • zpracování souvisí s úkolem, který se provádí ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prosazovaných Vlastníkem nebo třetí stranou.

Vlastník v každém případě rád pomůže vyjasnit konkrétní právní podklad, který se ke zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem nezbytným k uzavření smlouvy.

Místo
Údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích vlastníka i na dalších místech, kde se nacházejí strany podílející se na zpracování.V závislosti na umístění uživatele mohou datové přenosy zahrnovat přenos dat uživatele i do jiné země. Pokud se chtějí uživatelé dozvědět více o místě zpracování přenášených dat, mohou zkontrolovat sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů.

Uživatelé jsou rovněž oprávněni zjistit si právní podklady přenosu dat do zemí mimo Evropskou unii nebo do jakékoli mezinárodní organizace, která se řídí mezinárodním právem, nebo do instituce zřízené dvěma či více zeměmi, např. OSN, a dále podklady bezpečnostních opatření prováděných vlastníkem k ochraně jejich údajů.Pokud k takovému přenosu dojde, mohou si uživatelé dozvědět více kontrolou příslušných částí tohoto dokumentu nebo se informovat u vlastníka s použitím zde uvedených kontaktních údajů.

Doba uchování
Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny.

Z toho důvodu:

 • Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem budou uchovávány, dokud nedojde k úplnému naplnění této smlouvy.
 • Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění těchto účelů. Uživatelé mohou najít konkrétní informace týkající se oprávněných zájmů sledovaných vlastníkem v příslušných částech tohoto dokumentu nebo je získat kontaktováním vlastníka.

Vlastníkovi může být povoleno uchovávat osobní údaje po delší dobu, jestliže uživatel dá souhlas s takovým zpracováním, dokud nebude tento souhlas odvolán.

Kromě toho může být Vlastník povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné pro splnění zákonné povinnosti nebo na příkaz příslušného orgánu.Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na výmaz, právo na úpravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze vymáhat po uplynutí doby uchování.

Účely zpracování

Údaje týkající se uživatele jsou shromažďovány, aby vlastník mohl poskytovat své služby, a také pro následující účely: kontaktování uživatele, ochrana proti SPAM, správa kontaktů a odesílání zpráv, infrastruktura hostingu a back-endu a analytika.

Uživatelé najdou další podrobné informace o těchto účelech zpracování a o konkrétních osobních údajích používaných pro každý účel v příslušných částech tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a prostřednictvím následujících služeb:

Analytika:

Služby obsažené v této části umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat provoz na webové stránce a lze je použít ke sledování chování uživatele.

Google Analytics (Google Ireland Limited). Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Ireland Limited („Google“). Google využívá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání tohoto webu, k přípravě zpráv o jeho aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google.
Google může použít shromážděná data k uvádění do kontextu a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Irsko – Privacy Policy. Účastník Privacy Shield.

Kontaktování uživatele:

Kontaktní formulář (tato webová stránka)
Vyplněním kontaktního formuláře svými údaji uživatel autorizuje tento web k použití těchto údajů pro odpovědi na žádosti o informace, nabídky nebo jakékoli jiné druhy žádostí, jak je uvedeno v záhlaví formuláře.
Shromažďované osobní údaje: země, e-mailová adresa, jméno, příjmení a webové stránky.

Seznam adresátů nebo zpravodaj (tato webová stránka)
Registrací v seznamu adresátů nebo v zpravodaji bude e-mailová adresa uživatele přidána do seznamu kontaktů těch, kteří mohou přijímat e-mailové zprávy obsahující informace obchodní nebo propagační povahy týkající se této webové stránky. Vaše e-mailová adresa může být také přidána do tohoto seznamu v důsledku registrace na tento web nebo po provedené koupi.

Shromážděné osobní údaje: země, e-mailová adresa, jméno, příjmení a webové stránky.

Infrastruktura hosting a back-end

Účelem tohoto typu služby je správa (hosting) dat a souborů, které umožňují provoz a distribuci této webové stránky, a také poskytování hotové infrastruktury pro provozování konkrétních funkcí nebo částí této webové stránky. Některé z těchto služeb fungují prostřednictvím geograficky distribuovaných serverů, takže je obtížné určit skutečné místo, kde jsou osobní údaje uloženy.

Linode (Linode, LLC.)
Linode je hostingová služba poskytovaná společností Linode, LLC.
Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů dané služby.
Místo zpracování: Spojené státy – Privacy Policy.

Správa kontaktů a odesílání zpráv:

Tento typ služby umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo jiných kontaktních údajů pro komunikaci s uživatelem.


Tyto služby mohou také shromažďovat údaje týkající se data a času, kdy byla zpráva zobrazena uživatelem, jakož i kdy na ni uživatel reagoval, např. kliknutím na odkazy obsažené ve zprávě.

Mailgun (Mailgun Technologies, Inc.)
Mailgun je služba pro správu e-mailových adres a odesílání zpráv poskytovaná společností Mailgun Technologies, Inc.
Shromažďované osobní údaje: země, e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo a různé typy údajů.
Místo zpracování: Německo – Privacy Policy. Účastník Privacy Shield.

Ochrana proti SPAMu:

Tento typ služby analyzuje provoz na tomto webu, který potenciálně obsahuje osobní údaje uživatelů, za účelem jeho odfiltrování od částí provozu, zpráv a obsahu, které jsou rozpoznány jako SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)
Google reCAPTCHA je služba na ochranu proti SPAMu poskytovaná Google Ireland Limited.
Použití reCAPTCHA podléhá privacy policy (zásady ochrany osobních údajů) Google a terms of use (podmínky použití).
Shromažďované osobní údaje: Cookies a data o použití.
Místo zpracování: Irsko – Privacy Policy. Účastník Privacy Shield.

Uživatelská práva

Uživatelé mohou v souvislosti se svými údaji zpracovávanými vlastníkem uplatňovat určitá práva.
Zejména mohou uživatelé:

 • Svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatelé mají právo odvolat svůj souhlas, který dříve ke zpracování jejich osobních údajů udělili.
 • Ohradit se proti zpracování svých údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě jejich souhlasu. Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušné části níže.
 • Mít přístup ke svým údajům. Uživatelé mají právo zjistit, zda jsou údaje zpracovávány vlastníkem, získat informace týkající se určitých aspektů zpracování a získat kopii zpracovávaných údajů.
 • Ověřit a vyhledat nápravu. Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Omezit zpracování svých údajů. Uživatelé mají právo za určitých okolností omezit zpracování svých údajů. V takovém případě nebude vlastník zpracovávat jejich údaje za jiným účelem než jejich ukládáním.
 • Nechat své osobní údaje vymazat či jinak odstranit. Uživatelé mají za určitých okolností právo na vymazání svých údajů u vlastníka.
 • Získat své údaje zpět a převést je k jinému správci. Uživatelé mají právo získat své údaje zpět ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, nechat je bez překážek převést k jinému správci. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na smlouvě, jejíž je uživatel součástí, nebo na jeho předsmluvních závazcích.
 • Podat stížnost. Uživatelé mají právo podat stížnost k příslušnému orgánu pro ochranu údajů.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných vlastníkem, mohou proti takovému zpracování vznést uživatelé námitky s uvedením důvodu souvisejícího s jejich konkrétní situací, který námitku odůvodňuje.

Uživatelé musí být obeznámeni, že pokud by však jejich osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitky, aniž by poskytly jakékoli odůvodnění. Aby se uživatelé dozvěděli, zda vlastník zpracovává jejich osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou se odvolat na příslušné částí tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatnit
Veškeré požadavky na uplatnění práv uživatele lze směřovat na vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto požadavky lze uplatnit bezplatně a vlastník bude řešit co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

Zásady používání souborů cookie

Tato webová stránka používá soubory cookie. Abyste se dozvěděli více a získali podrobný popis souborů cookie, můžete si jako uživatel prostudovat zásady používání souborů cookie.

Další informace o shromažďování a zpracování dat

Soudní řízení
Osobní údaje uživatele mohou být vlastníkem použity k právním účelům u soudu nebo ve fázích vedoucích k možným soudním řízením vyplývajícím z nesprávného použití tohoto webu nebo souvisejících služeb.


Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že může být vlastník požádán orgány veřejné moci, aby jeho osobní údaje odhalil.

Další informace o osobních údajích uživatele
Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tento web poskytovat uživateli na vyžádání další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů..

Systémové protokoly a údržba
Pro účely provozu a údržby může tento web a některé služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s tímto webem (systémové protokoly), a pro tento účel používat další osobní údaje (například IP adresu).

Informace, které tyto zásady neobsahují
Od vlastníka můžete kdykoli požadovat další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování osobních údajů. Viz kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Jak jsou zpracovány požadavky „Do Not Track“ (nesledovat)
Tyto webové stránky nepodporují požadavky typu „Do Not Track”.
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které tento web využívá, splňuje požadavky „Do Not Track“, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Vlastník si vyhrazuje právo provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů kdykoli oznámením svým uživatelům na této webové stránce a v rámci této webové stránky, popř. pokud je to technicky a právně proveditelné, zasláním upozornění uživatelům prostřednictvím kontaktních informací, které má vlastník k dispozici. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední úpravy uvedené v dolní části. Pokud změny ovlivní zpracování údajů prováděné na základě souhlasu uživatele, musí vlastník získat od uživatele v případě potřeby nový souhlas.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo data)
Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s jinými informacemi, včetně rodného čísla, umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Údaje o použití
Informace shromážděné automaticky prostřednictvím tohoto webu (nebo služeb třetích stran využívaných na tomto webu), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů využívaných uživateli, kteří používají tento web, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, metodu použitou k odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové podrobnosti o návštěvě (např. čas strávený na každé stránce v aplikaci) a podrobnosti o trasování pohybu v aplikaci se zvláštním odkazem na pořadí navštívených stránek a další parametry operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel
Jednotlivec využívající tento web, který se, pokud není uvedeno jinak, shoduje s datovým subjektem.

Datový subjekt
Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce dat (nebo vlastník)
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této webové stránky. Pokud není uvedeno jinak, správce údajů je vlastníkem tohoto webu.

Tato webová stránka (nebo tato aplikace)
Prostředky, kterými jsou osobní údaje uživatele shromažďovány a zpracovávány.

Služba
Služba poskytovaná touto webovou stránkou, jak je popsáno v relativních podmínkách (jsou-li k dispozici) a na tomto webu/v této aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)
Není-li stanoveno jinak, všechny odkazy v tomto dokumentu týkající se Evropské unie zahrnují všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Cookies
Malé soubory dat uložené v zařízení uživatele.

Právní informace
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno na základě ustanovení několika právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 1. února 2019