Contact Us

UK contact uk icon Contact | IRELAND contact ireland icon Contact

STRONGA LTD
Email: info@stronga.co.uk
Tel: 0044 1992 519000
Web: www.stronga.co.uk
Mail: Stronga Ltd, Ashendene Farm, White Stubbs Lane, Bayford, Hertfordshire, SG13 8PZ, UK

EUROPE contact europe icon Contact

JSC STRONGA
Email: sales@stronga.lt
Tel: 00370 443 42587
Fax: 00370 443 42588
Web: www.stronga.lt
Mail: UAB Stronga, Serksnenai KM, Serksnenai sen, Mazeikiai raj., LT-89366, Lithuania